Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van FranceComfort. Afwijkingen gelden alleen indien en voor zover deze door FranceComfort schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen FranceComfort en huurders van vakantiewoningen, al dan niet door bemiddeling van derden.

Productomschrijving

Ieder vakantiehuis is zorgvuldig door FranceComfort geselecteerd. FranceComfort staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantiehuis, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van FranceComfort.

Wijzigingen

Bij uw boeking kunt u bepaalde zaken zoals een kinderstoel bijboeken. Besluit u op een later tijdstip dat er nog iets geregeld moet worden, dan zullen wij vanzelfsprekend onze uiterste best doen om dat alsnog voor u voor elkaar te krijgen. Voor een dergelijke wijziging kunnen wij € 15 administratiekosten berekenen.

Gebruik

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door FranceComfort of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. 
De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Aankomst en vertrek

De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de eigenaar of de beheerder zelf een afspraak te maken. De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. FranceComfort is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.

Schade

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar/Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. FranceComfort en/of eigenaar/beheerder is gerechtigd om hiervoor de borg die of in rekening is gebracht of waarvoor een machtiging is afgegeven, aan te wenden.

Boeking

Een boeking kan plaatsvinden via internet of schriftelijk / e-mail. (Een deel van) de boeking zal direct betaald dienen te worden. Na bevestiging aan huurder is de boeking definitief. De huurder ontvangt ter bevestiging van deze boeking binnen enkele dagen na aanmelding een reserveringsbevestiging en een factuur per mail voor de 40% aanbetaling of 100% van de totale reissom. Deze dient voldaan te worden binnen een termijn van 8 dagen.
Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving op het rekeningnummer van FranceComfort dat op de faktuur vermeld staat, o.v.v. naam, reserverings–, en faktuurnummer. Eventuele bankkosten zijn altijd voor rekening van de boeker. Uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum zal het eventuele restant worden overgemaakt.

Annuleringsverzekering

U boekt uw vakantie ruim op tijd want u wilt verzekerd zijn van de accommodatie van uw keuze. Toch kan er zomaar iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit stellen of te annuleren. Met een geldige reden vergoed de annuleringsverzekering u 100% van de reissom ongeacht het moment van annuleren (zelfs onder bepaalde omstandigheden, tijdens uw vakantie). U dient zelf een eventuele annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt dit op internet op veel plaatsen eenvoudig regelen.

Annulering en wijzigen

Indien de huurder een boeking ongedaan wil maken om redenen die niet gedekt worden door deze annuleringsverzekering zijn er voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd: Vanaf boekingsdatum tot 42 dagen voor aankomst 40%; van 42 tot 14 dagen voor aankomst 90%; daarna of bij niet verschijnen 100% van de reissom. FranceComfort houdt zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen indien na het verzenden van de reserveringsbevestiging wijzigingen door de opdrachtgever worden gewenst.

Preferenties en essenties

Met uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt houden wij zoveel mogelijk rekening. Een preferentie kunnen wij echter niet met absolute zekerheid garanderen. Is een speciale wens zo belangrijk, dat u de reis niet wilt laten doorgaan, dan spreekt men van een essentie. Een essentie dient u bij uw boeking door te geven en wordt, indien deze kan worden ingewilligd altijd door ons bevestigd. Als blijkt dat uw verzoek niet kan worden ingewilligd, komt er geen reisovereenkomst tot stand.

Prijzen en tarieven

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief andere kosten als een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, linnenverhuur, plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen en eventuele andere worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van FranceComfort.

Betaling

FranceComfort is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling à contant of middels creditcard te verlangen. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op van de bankrekening van FranceComfort.
FranceComfort heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld? een en ander onverminderd het recht van FranceComfort op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat FranceComfort tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Afkoelingsperiode

FranceComfort wijst u erop dat boekingen die u via internet maakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 7 dagen, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten die zien op levering van reizen die via FranceComfort geboekt worden c.q. tot stand komen. Bedoelde afkoelingsperiode geldt echter wel ten aanzien van, via deze site geboekte, niet reis-gerelateerde producten.

Borgsom

De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis een borgsom te betalen of volmacht te ondertekenen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de Beheerder / receptie van het vakantiehuis te worden voldaan of zeker te worden gesteld, tenzij in de huurovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Tevens worden op dat moment de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend.
Geconstateerde beschadigingen, vermissing van, in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken of buitensporige vervuiling, zulks naar het redelijk oordeel van de beheerder, worden met de borgsom verrekend. Het restant van de borgsom wordt aan de Huurder gerestitueerd of de zekerstelling doorgehaald. De huurder dient ten behoeve van de restitutie in geval van contante betaling, zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

Elektronische communicatie en bewijs

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen huurder en FranceComfort (dan wel door huurder ingeschakelde derden), is FranceComfort niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van FranceComfort. De administratie van FranceComfort geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de huurder in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de huurder en FranceComfort is Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Klachten dienen te worden gemeld bij de receptie / beheerder. Indien een klacht, na overleg met de receptie / Beheerder, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost kan hij contact opnemen met FranceComfort. De melding van een klacht kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van FranceComfort +33(0)553 281045 of +31(0)85 4011009 of schriftelijk via nl@francecomfort.com.