Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 

Algemeen
1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de quiz-actie van FranceComfort.
1b. Deze actie heeft als doel om deelnemers in de gelegenheid te stellen een prijs te winnen.
1c. Door deel te nemen aan de Actie en/of door gebruik te maken van de gewonnen prijs, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en alle op deze Actie van toepassing zijnde voorwaarden.

Deelname
2a. Deelname aan deze actie staat open voor eenieder van 18 jaar of ouder. Deelname is vrij en gratis. Er bestaat voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.
2b. Deelnemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dienen over een schriftelijke toestemming te beschikken van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers om te kunnen deelnemen.
2c. FranceComfort en de deelnemers aan de actie, zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2d. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van FranceComfort. FranceComfort zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen alleen worden gebruikt ter uitvoering van deze actie alsmede voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten, zoals e-mail nieuwsbrieven.

Speelwijze
3a. Een deelnemer is eenieder die meedoet door zijn/haar naam in te vullen inclusief zijn/haar e-mailadres.
3b. De prijs die periodiek verloot wordt is een verblijf op FranceComfort Vakantiepark Domaine de Lanzac in Frankrijk in het laag- of middenseizoen buiten de schoolvakanties in de zomer (bijkomende kosten zelf betalen).

Uitkering prijs
4a. De winnaars van de prijzen krijgen per e-mail bericht.
4b. De winnaars dienen deze e-mail te beantwoorden met het terugmailen van hun adres, telefoonnummer en woonplaats. De winnaars dienen deze extra gegevens bekend te maken binnen 4 weken na de e-mail waarin bekend wordt gemaakt dat zij een prijs hebben gewonnen. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, dan is zijn/haar prijs verlopen.
4c. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan ook niet worden overgedragen aan derden.
4d. Indien een prijswinnaar van deze actie de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient diegene behalve de gevraagde gegevens ook een schriftelijke goedkeuring voor de ontvangst van de gehele prijs door zijn/haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) toe te sturen.
4e. De vakantieweek is boekbaar tot 3 maanden na het winnen van de prijs op basis van beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid
5a. FranceComfort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie vloeiende schade.
5b. FranceComfort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.

Slotbepaling
6a. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
6b. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
6c. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.