Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Door het boeken van een Vakantiehuis van FranceComfort verklaart Huurder zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Namens de Eigena(a)r(en) en/of de Beheerder ter plekke, is FranceComfort gemachtigd de Vakantiewoning te verhuren.
 3. FranceComfort verplicht zich door middel van de Huurovereenkomst, de Vakantiewoning aan Huurder ter beschikking te stellen, overeenkomstig de beschrijving op de Website.
 4. De informatie op de Website van FranceComfort is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat door omstandigheden de beschrijving of foto’s niet meer helemaal overeenkomen met de huidige situatie. De inrichting van het Vakantiehuis kan bijvoorbeeld deels zijn veranderd. Veel huizen zijn van particuliere eigenaren zodat er onderlinge verschillen zijn. Aan foto's kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Ook de afstanden die genoemd worden op de Website zijn bij benadering aangegeven. Hier kan FranceComfort of de Beheerder niet op aangesproken worden.
 5. De persoonsgegevens die FranceComfort opvraagt bij Huurder en Medereiziger(s) hebben FranceComfort en Beheerder nodig voor de totstandkoming en correcte uitvoering van de Huurovereenkomst. FranceComfort vermeldt op haar website hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens in haar privacy statement.
 6. Alle genoemde huurprijzen en kosten, zoals vermeld op de Website van FranceComfort, zijn altijd in euro’s en inclusief BTW. Als u in een andere valuta betaalt dan is het prijsverschil door de wisselkoers voor uw rekening.

Begrippen

In de Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd.

 1. Vakantiehuis: Een door FranceComfort ter verhuur aangeboden vakantiehuis bedoeld voor recreatief gebruik.
 2. Huurovereenkomst/Boeking: Een overeenkomst tussen FranceComfort en Huurder.
 3. FranceComfort: Aanbieder van vakantiewoningen.
 4. Huurder: Degene die een vakantiehuis uit het aanbod van FranceComfort huurt of voornemens is te huren.
 5. Medehuurder: Met de Huurder meereizende persoon die gebruik maakt van het gehuurde Vakantiehuis en daarmee hetgeen in deze Algemene Voorwaarden staat vermeld, aanvaardt.
 6. Beheerder: Een door FranceComfort aangewezen organisatie of contactpersoon die namens FranceComfort ter plekke de taken van beheer en serviceverlening uitvoert als sleuteladres, schoonmaak, onderhoud en de betalingen in ontvangst neemt die ter plekke door de Huurder volgens de Boeking (nog) gedaan dienen te worden.
 7. Huursom: De huurprijs van het Vakantiehuis.
 8. Totaalbedrag: De huursom vermeerderd met eventuele overige verschuldigde bedragen als verplichte en optionele bijkomende kosten.
 9. Schriftelijke communicatie/mededeling: Zowel per post als per e-mail verstuurde berichten.
 10. Reserveringsaanvraag/Boeken: De aanvraag die Huurder indient bij FranceComfort om een Vakantiehuis te reserveren in een bepaalde periode.
 11. Reserveringsbevestiging: de bevestiging van de Huurovereenkomst die FranceComfort verstuurt aan de Huurder.  
 12. Website: de website van FranceComfort met internetadres www.francecomfort.com

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, reserveringen, overeenkomsten en geleverde diensten met betrekking tot alle Vakantiehuizen, services, activiteiten en faciliteiten, die worden verhuurd door FranceComfort of aan haar gelieerde ondernemingen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Huurovereenkomst tussen FranceComfort en Huurder.
 3. Afwijkende voorwaarden zijn van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding daarvan door FranceComfort. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van FranceComfort zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door FranceComfort.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een Huurovereenkomst c.q. Boeking en verblijf op een park van FranceComfort, ongeacht (voorafgaande) verwijzing van Huurder naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. FranceComfort wijst alle andere algemene voorwaarden waarnaar wordt verwezen of die door Huurder worden gebruikt van de hand.
 5. Door het plaatsen van een Reserveringsaanvraag (telefonisch en via de website door het aanvinken van de akkoord verklaring), verklaart Huurder akkoord te gaan met deze Aanvullende Voorwaarden.

Boekingen

Website 

 1. FranceComfort heeft een online boekingsmogelijkheid, die op de Website staat. De boekingsmogelijkheid omvat onder anderen een zoekfunctie, een uitgebreide presentatie van de Vakantiehuizen, afbeeldingen, beschikbaarheid, prijzen en de mogelijkheid om een Reserveringsaanvraag te versturen.
 2. De informatie over Vakantiewoningen op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Door omstandigheden kan de beschrijving of foto's enigszins afwijken van de actuele situatie. Zo kan bijvoorbeeld het (buiten)zwembad in de winter gesloten zijn, kan er een andere bank in het Vakantiehuis staan of is de bakker iets verder weg dan verwacht. Zolang deze verschillen niet significant zijn, kan FranceComfort hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Boekingsvoorwaarden

 1. De Huurder moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van reserveren. Boekingen door personen van jonger dan 18 jaar zijn niet geldig.
 2. Alle correspondentie wordt via het adres van de Huurder gevoerd.
 3. De Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Medehuurders.
 4. FranceComfort is gespecialiseerd in familievakanties. Groepen jongeren zijn daarom niet toegestaan.
 5. FranceComfort heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de Huurovereenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van de Huurder en/of Medehuurders onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van het Totaalbedrag of een gedeelte daarvan.
 6. FranceComfort behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Boekingen te weigeren, danwel hieraan speciale voorwaarden te stellen, ook als het gewenste object in de gewenste periode nog vrij is.

Reserveringsaanvraag

 1. Indien de Boeking wordt gemaakt, komt deze definitief tot stand zodra de Reserveringsaanvraag door FranceComfort (via internet of telefonisch) is ontvangen én de Boeking door FranceComfort schriftelijk aan Huurder is bevestigd door middel van de Reserveringsbevestiging.
 2. Bij het versturen van een Reserveringsaanvraag heeft FranceComfort het zodanig ingericht dat Huurder er vóór het plaatsen van de Reserveringsaanvraag op gewezen wordt dat hij van zijn kant een overeenkomst aangaat.

Reserveringsbevestiging

 1. Indien FranceComfort akkoord gaat met de Reserveringsaanvraag door het versturen van een Reserveringsbevestiging is de Huurovereenkomst definitief gesloten en heeft de Huurder het Vakantiehuis definitief geboekt.
 2. Een herroepingsrecht is wettelijk niet van toepassing op reisovereenkomsten. De afgesloten Huurovereenkomst kan derhalve niet worden herroepen met uitzondering van inachtneming van de geldende annuleringsvoorwaarden.
 3. Indien Huurder 5 dagen na het versturen van de Reserveringsaanvraag nog geen Reserveringsbevestiging heeft ontvangen, dient hij contact op te nemen met FranceComfort.
 4. Voor het afsluiten van deze Huurovereenkomst berekent FranceComfort administratiekosten. Deze worden bij de aanbiedingen op de website, in het boekingstraject en op de bevestiging apart vermeld. In het geval van annuleren of omboeken kunnen de administratiekosten niet gerestitueerd worden.
 5. De Reserveringsbevestiging dient Huurder na ontvangst direct op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen onmiddellijk en altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk tot 10 dagen na datum van de Reserveringsbevestiging en voor de aanvang van het verblijf.
 6. De Huurovereenkomst tussen de Huurder en FranceComfort betreft de huur van Vakantiehuizen, services, activiteiten en/of faciliteiten en is naar zijn aard van korte tijdsduur.

Betaling

 1. Op de Reserveringsbevestiging staat het gespecificeerde Totaalbedrag dat aan FranceComfort dient te worden betaald alsmede de betaaltermijnen.
 2. In sommige gevallen dienen de bijkomende kosten aan FranceComfort te worden voldaan, in andere gevallen dienen deze ter plaatse te worden betaald. Dat is afhankelijk van het park. In alle gevallen is dit duidelijk op de website aangegeven voordat de boeking daadwerkelijk wordt gemaakt.
 3. Betaaltermijnen:
  1. In het geval de boeking meer dan 6 weken voor de aankomstdatum plaatsvindt, dient binnen drie dagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging een aanbetaling van 40% te worden gedaan. Zes weken voor aankomst dient de restantbetaling betaald te worden.
  2. In het geval de boeking minder dan 6 weken voor de aankomstdatum plaatsvindt, dient binnen drie dagen 100% van de reissom te worden voldaan.
 4. De (aan)betaling is onmiddellijk verschuldigd na het ontvangen van de Reserveringsbevestiging.
 5. Bij niet tijdige betaling is FranceComfort gerechtigd de geboekte Vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Huurder is verantwoordelijk voor alle schade die FranceComfort daardoor lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die FranceComfort in verband met de boeking en de ontbinding heeft moeten maken. De annuleringsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 6. FranceComfort behoudt zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente zullen dan op de Huurder worden verhaald.
 7. Indien bij aankomst op het park blijkt dat het te betalen Totaalbedrag nog niet (volledig) is voldaan, dient Huurder het (restant van het te betalen) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan FranceComfort aan Huurder het gebruik van het Vakantiehuis ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door Huurder wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van FranceComfort, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

Aankomst en vertrek

 1. Huurder ontvangt twee weken voor de aanvang van het verblijf per mail het adres van het park, een routebeschrijving, de contactgegevens van de Beheerder en allerlei praktische informatie inzake het Vakantiehuis.
 2. De aankomst- en vertrekdagen kunnen per park verschillen. Bij het boeken op de Website zijn alleen de voor het betreffende park mogelijke aankomst- en vertrekdagen boekbaar.
 3. Huurder dient zich te houden aan de aankomst- en vertrektijden zoals die op de Website staan en in de reisinformtie worden weergegeven.
 4. Bij vrijwel alle parken is aankomst mogelijk tussen 16.00 en 19.00 en het vertrek tussen 8.00 en 10.00.
 5. Indien de Huurder bij aankomst een klacht heeft of er schade wordt geconstateerd, dan dient dit direct aan de beheerder kenbaar te worden gemaakt.
 6. Indien Huurder niet op tijd uit het Vakantiehuis is vertrokken kunnen extra kosten in rekening worden gebracht van minimaal € 50 per uur dat Huurder later vertrekt.
 7. Indien aankomst tussen 16.00 en 19.00 niet mogelijk is, dient Huurder vooraf te overleggen met de Beheerder. Eventuele kosten voortvloeiend uit afwijkende aankomst- of vertrektijden komen voor rekening van de Huurder.
 8. Indien tijdens de heenreis, bijvoorbeeld door files, het niet mogelijk blijkt te zijn op tijd aan te komen dient Huurder de beheerder hier direct over te informeren.
 9. Bij aankomst dient de borg te worden voldaan en ontvangt Huurder de sleutels van het Vakantiehuis.
 10. Indien Huurder later aankomt of eerder vertrekt is er geen recht op restitutie van (een deel van) het Totaalbedrag.

Verblijf

 1. Huurder dient zich te gedragen als een goed Huurder en respectvol om te gaan met andermans eigendommen. Het beschikbaar gestelde verblijfsreglement zal nageleefd worden.
 2. Er zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van het Vakantiehuis volgens de door Eigenaar, Beheerder en/of FranceComfort verstrekte gebruiksinstructies.
 3. Het is alleen toegestaan dat de Huurder en degenen die bij boeking als Medehuurders zijn geregistreerd in het geboekte Vakantiehuis verblijven. Tenzij de Huurder bij wettelijke en door FranceComfort geaccordeerde volmacht namens een derde heeft geboekt.
 4. Het is niet toegestaan meer mensen in het Vakantiehuis te laten verblijven dan het door FranceComfort per type aangegeven maximaal aantal toegestane personen. Indien u toch met meerdere personen wilt komen dient u hier altijd vooraf toestemming voor te vragen. Bij schriftelijke goedkeuring hiervan is het mogelijk dat er extra kosten in rekening worden gebracht. De Beheerder is in andere gevallen gerechtigd c.q. verplicht de extra Medehuurders de toegang tot het Vakantiehuis te weigeren.
 5. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van FranceComfort of de Beheerder.
 6. De geleden schade, als gevolg van overtreding van voorgaande bepalingen, wordt bij voorbaat bepaald op €150 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane Medereizigers overschrijdt. Deze bepaling is een boetebeding in de zin der wet en geldt onverminderd het recht van FranceComfort om ontbinding en/of nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.
 7. Huurder dient zelf in persoon gedurende de huurperiode te verblijven in het Vakantiehuis. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van FranceComfort daartoe voor uitsluitend andere gebruikers een huurovereenkomst te sluiten.
 8. Indien Beheerder ernstig het vermoeden heeft dat door de Huurder in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is de Beheerder gemachtigd zich toegang tot het Vakantiehuis te verschaffen.
 9. Het is niet toegestaan om zonder overleg en toestemming een tent, caravan of camper op het park of het terrein van het Vakantiehuis te plaatsen.
 10. Het is niet toegestaan om zaken met een hoge oplaadbelasting te gebruiken of aan te sluiten, zoals, maar niet uitsluitend, airconditioning, e-bikes en elektrische auto's, tenzij anders vermeld in de Huurovereenkomst of na uitdrukkelijke toestemming van de Beheerder.
 11. Het is niet toegestaan te roken of drugs te gebruiken in het vakantiehuis.
 12. Het is alleen onder voorwaarden en na schriftelijke toestemming van FranceComfort toegestaan het Vakantiehuis te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals foto- of videoreportages. Dit geldt ook voor het houden van privéfeesten, zoals bruiloften en recepties.
 13. Indien wordt gehandeld in strijd met voorgaande (zelfs als dit slechts tijdelijk gebeurt), is de FranceComfort gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Huurder heeft in dat geval geen recht op teruggaaf van het Totaalbedrag en/of schadevergoeding. Daarnaast verbeurt de Huurder in dat geval de waarborgsom. Deze waarborgsom zal toekomen aan FranceComfort ter dekking van de door hem geleden schade of gederfde huurinkomsten. Huurder vrijwaart FranceComfort voor alle overige claims die Eigenaar in dit verband zou kunnen instellen.

Annuleren

Annuleren door de Huurder: 

De Huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of een vervangende Huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk / per mail gebeurt en dit schriftelijk is bevestigd door FranceComfort.

Annuleren

 1. De Huurder heeft het recht te annuleren met inachtneming van de geldende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering is de Huurder het volgende verschuldigd aan FranceComfort
  1. Annulering na totstandkoming van de huurovereenkomst: 40% van het Totaalbedrag
  2. Annulering tussen 42 dagen en 14 dagen voor aankomstdatum: 90% van het Totaalbedrag
  3. Annulering tijdens de 14 dagen voor aankomstdatum: 100% van het Totaalbedrag
 2. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen annuleringskosten. Indien nog niets is betaald worden bovengenoemde annuleringskosten in rekening gebracht. De betaling van de bovengenoemde annuleringskosten dient binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van FranceComfort.
 3. Een door FranceComfort bevestigde annulering is definitief en kan niet worden herroepen.
 4. Indien Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een ‘no show’ resp. als annulering.
 5. Op verzoek van Huurder kan FranceComfort een annuleringsnota opmaken ten behoeve van de annuleringsverzekering van de Huurder.

Vervangende Huurder

 1. Huurder kan een vervangende Huurder aanwijzen mits die aan eventuele geldende leeftijdseisen e.d. voldoet.
 2. Indien er een vervangende Huurder komt, is deze samen met de oorspronkelijke Huurder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de (resterende) huursom en eventuele bijkomende bedragen/kosten tenzij er een geheel nieuwe huurovereenkomst wordt opgemaakt op naam van de nieuwe Huurder.

Annuleren door FranceComfort

FranceComfort is gerechtigd de Huurovereenkomst per direct te wijzigen of te ontbinden en als ontbonden te beschouwen in één van de volgende gevallen:

 1. Indien de Huurder zich, ook na aanmaning, niet heeft gehouden aan de betalingstermijnen. FranceComfort mag de annuleringskosten bij Huurder in rekening brengen. Na annulering van de Huurovereenkomst zullen andere Huurders het vakantiehuis kunnen boeken en kan FranceComfort de oorspronkelijke Huurder geen beschikbaarheid van het vakantiehuis meer garanderen.
 2. Indien FranceComfort op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is FranceComfort gerechtigd de Huurder de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen, onverminderd het recht van FranceComfort op volledige betaling van het Totaalbedrag.
 3. Indien de huurvoorwaarden niet of onvolledig worden nagekomen. In dit geval blijft de Huurder het Totaalbedrag verschuldigd.
 4. Indien er sprake is van gedragsgerelateerde redenen. FranceComfort kan de Huurovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen indien de Huurder en/of Medehuurder(s), ondanks aanmaning, bij voortduring het verblijf verstoort, zich niet gedraagt als goed Huurder, ernstige hinder voor de medegasten en/of de omgeving veroorzaakt of zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedraagt, dat onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Dit kan ook het geval zijn als bijvoorbeeld andere personen in gevaar worden gebracht. In deze gevallen zal het Totaalbedrag worden verbeurd.
 5. Door overmacht zoals (maar niet uitsluitend) oorlog, natuurramp, overstroming, buitengewone weersomstandigheden, brand, staking, overlijden van eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de nieuwe eigenaar, wegens gewichtige omstandigheden (onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van FranceComfort aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd) e.d. kan zonder schadevergoeding de Huurovereenkomst worden geannuleerd.
 6. In het geval dat FranceComfort getroffen wordt door extreem bijzondere omstandigheden die het onmogelijk maakt verder uitvoering te geven aan de gesloten Huurovereenkomst (de gemaakte boeking), waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld doch niet uitsluitend een pandemie, een watersnoodramp en/of andere epidemieën, is zij gerechtigd de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Huurder recht heeft op vergoeding van de reeds gemaakte kosten.
 7. In geval van foutieve prijsvermelding. Wanneer een vakantiehuis dermate laag geprijsd is dat de Huurder hier zelf twijfel bij kan hebben, is dit te zien als een evident gemaakte fout. Kennelijke onaannemelijke vergissingen of fouten in prijsstellingen geven FranceComfort het recht de overeenkomt hierop aan te passen of de boeking te annuleren. De Huurder dient in dit geval zelf het initiatief te nemen bij FranceComfort te informeren of de vermelde prijs correct is. Indien de aanpassing voor de Huurder niet acceptabel is heeft zij het recht kosteloos te mogen annuleren.

Voor zover in bovenstaande geen sprake is van nalatigheid of verwijtbaar gedrag van de Huurder zal FranceComfort de Huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van een Vakantiehuis. Is dit niet mogelijk of accepteert de Huurder het aangeboden alternatief niet, dan heeft FranceComfort het recht om de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en zal terugstorting van het Totaalbedrag pro rata plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door FranceComfort worden vergoed. De Huurder doet afstand van verdere rechten.

Huisdieren

 1. Huisdieren zijn alleen toegestaan als dit is vermeld in de beschrijving of op aanvraag.
 2. Er dient een vergoeding per dag per huisdier te worden betaald zoals beschreven op de website.
 3. Het aantal huisdieren dat op de boekingsbevestiging is vermeld, mag niet overschreden worden.
 4. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt FranceComfort zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te vorderen. 
 5. In Vakantiehuizen waar honden of andere huisdieren zijn toegestaan gelden de volgende regels maar daartoe niet beperkt: Het is niet toegestaan huisdieren op het meubilair en/of in de slaapkamer(s) toe te laten of in het zwembad toe te laten. Indien dit toch gebeurt of anderszins in strijd met de regels van FranceComfort wordt gehandeld, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 6. Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, terrassen, overdekte centrum faciliteiten en andere openbare gelegenheden op het vakantieresort (tenzij ter plaatse anders aangegeven).
 7. Huisdieren dienen buiten het Vakantiehuis te worden aangelijnd.
 8. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
 9. Indien huisdieren zonder toestemming van FranceComfort worden meegenomen, kan FranceComfort eisen dat de betreffende dieren verwijderd worden en/of een dubbel nachttarief in rekening wordt gebracht.
 10. Exotische dieren, vecht- en bewakingshonden zijn verboden in de parken en in de Vakantiehuizen.
 11. Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort en vaccinatieboekje volgens Europees model. De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten.
 12. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
 13. Indien huisdieren zijn toegestaan is Huurder aansprakelijk voor eventuele schade en vervuiling, aangericht door meegebrachte huisdieren.

Internet

 1. In vrijwel alle vakantieverblijven wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een WIFI/Internetverbinding.
 2. Deze mogelijkheid is altijd uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en dit aanbod behoort nooit tot de essentialia van de Overeenkomst. FranceComfort kan de werking, capaciteit en stabiliteit van de WIFI/internetverbinding niet garanderen, ook al is op de Website aangegeven dat deze aanwezig is bij het Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan FranceComfort en/of Eigenaar derhalve niet door Huurder en/of Medehuurders worden aangerekend.
 3. Indien Huurder (voor zijn werk) afhankelijk is van Internet dient hij zelf een bundel gigabytes mee te nemen. Er is (bijna) overal 4G.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet evenals de noodzakelijke software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
 5. FranceComfort is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
 6. De Huurder en Medehuurders dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan FranceComfort in de breedste zin van het woord.
 7. Het is verboden om illegaal films en/of muziek te downloaden vanuit uw Vakantiewoning. Indien internet in Frankrijk wordt gebruikt voor het downloaden of delen van illegale downloads, riskeert Huurder een boete van ca. € 1.500 (€ 7.500 voor rechtspersonen). Indien FranceComfort hiervoor door controlerende instanties wordt aangesproken en/of beboet, zal zij dit aan Huurder doorberekenen waarbij alle extra (incasso)kosten voor rekening zijn van Huurder. Er is in Frankrijk meer controle hierop dan in België en Nederland!
 8. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de Huurder/Medehuurders/gasten, heeft FranceComfort het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.
 9. Huurder vrijwaart FranceComfort tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op FranceComfort zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Huurder/Medehuurders/gasten van internet is gemaakt.

Schoonmaak

 1. Bij aankomst van de Huurder dient het huis schoon te zijn. Indien bij aankomst blijkt dat dit niet (geheel) zo is, dient de Huurder dit direct te melden bij de beheerder. De beheerder zal dan naar vermogen de klacht van de Huurder zo spoedig mogelijk oplossen.
 2. Na vertrek van de Huurder zal het Vakantiehuis door de beheerder schoon worden gemaakt. De kosten hiervoor zijn bekend voordat Huurder de vakantie boekt en betaalt aan FranceComfort of bij aankomst aan de beheerder.
 3. Voor zijn vertrek zal Huurder het Vakantiehuis in behoorlijke staat en zonder schade achterlaten en een basisschoonmaak uitvoeren. De basisschoonmaak omvat het volgende:
  1. De in en om het Vakantiehuis aanwezige zaken dienen op hun oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet.
  2. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats
  3. het schoonmaken van de keuken
  4. het leeg maken en schoonmaken van de afwasmachine en de koelkast / vriezer.
  5. het verwijderen van alle etensresten en alle afval
  6. het afhalen van de bedden
  7. het stofzuigen van alle vertrekken
  8. Indien aanwezig dient de barbecue, magnetron en oven te zijn schoongemaakt
 4. Indien de basisschoonmaak niet naar behoren wordt uitgevoerd is de beheerder gerechtigd (een deel) van de waarborgsom in te houden of een vergoeding te vragen.

Schade

 1. Huurder verplicht zich de woning en inventaris met de grootste zorg te behandelen.
 2. Het kan echter gebeuren dat de Huurder of Medehuurders schade veroorzaken in of om het Vakantiehuis. Wij verzoeken u de schade zo spoedig mogelijk aan de beheerder en aan FranceComfort te melden, zodat niemand later voor verrassingen komt te staan.
 3. Voor eventuele schade wordt de Huurder volledig aansprakelijk gesteld.
 4. De Huurder en Medehuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor FranceComfort, het park het Vakantiehuis (inclusief inventaris) en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf, danwel door derden die zich door hun toedoen op het park bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
 5. Eventuele schade dient door de Huurder onmiddellijk gemeld te worden aan de Beheerder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.
 6. Ook voor evt. bijkomende kosten als elektra is Huurder aansprakelijk.
 7. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt. Op verzoek van FranceComfort dient Huurder aan FranceComfort onverwijld een kopie van de betreffende verzekeringspolis te verschaffen.
 8. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de Huurder aanvullende kosten worden doorberekend. Alle hieraan verbonden (incasso) kosten komen geheel voor rekening van de bij de boekingsbevestiging genoemde Huurder.

Borg

 1. In alle gevallen dient de Huurder bij aankomst, voordat hij toegang tot het Vakantiehuis krijgt, een waarborgsom te voldoen aan de Beheerder.
 2. Betaling bij voorkeur door middel van een reservering op de creditcard van de Huurder. Indien dit niet mogelijk is dan door daadwerkelijke betaling.
 3. De hoogte van de waarborgsom verschilt per woning en staat vermeld op de website.
 4. De waarborgsom dient bij een aantal Vakantiehuizen bij aankomst contant betaald te worden en wordt bij vertrek terugbetaald door de Beheerder onder eventuele aftrek van bijkomende kosten en/of schade veroorzaakt door Huurder. Op de website staat dit vermeld bij de betreffende huizen.
 5. De waarborgsom dient als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten veroorzaakt door Huurder (bijv. extra schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging, verblijf met meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc.).
 6. Indien de woning schoon en zonder schade wordt achtergelaten en de Huurder heeft aan al zijn verplichtingen voldaan, wordt de waarborgsom, tenzij anders overeengekomen is, uiterlijk 14 dagen na afloop van de huurperiode vrijgegeven op de creditcard van de Huurder of gerestitueerd. De Huurder dient in geval van daadwerkelijke betaling voor vertrek zijn ibannummer door te geven aan de beheerder waarop terugstorting van de borg kan plaatsvinden.
 7. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde, en/of bij extra te maken kosten door schuld van de Huurder zal de totale schade van de borgsom worden afgetrokken. Indien de schade, het verlies en/of de kosten hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borgsom, is de Huurder verplicht het overige direct aan de FranceComfort te voldoen. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan het gehuurde moeten direct bij de beheerder worden gemeld en de schade worden vergoed.

Privé zwembaden

 1. Privé zwembaden zijn in de regel van begin mei tot eind september te gebruiken.
 2. Eigenaar is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging van zwembaden, conform de wettelijke regels.
 3. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kind(eren) een zwemvest gebruiken.
 4. De beveiliging mag nooit als vervanging worden gezien van het toezicht van de ouders voor hun kinderen. Eigenaar, FranceComfort of Beheerder is niet aansprakelijk voor ongelukken in een zwembad dat hoort bij het Vakantiehuis. 
  Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken per omgaande te melden bij de beheerder.
 5. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat Huurder de beveiliging buiten werking stelt of het zwembad zonder toezicht achterlaat, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder.
 6. Huurder dient constant toezicht te houden op het zwembad als de beveiliging tijdelijk is uitgeschakeld (dekzeil dat verwijderd is, opening in de omheining, uitzetten van het alarm). Ook zal Huurder het zwembad zonder voornoemde beveiliging niet achterlaten als hij met Medehuurders niet bij het Vakantiehuis aanwezig is. Huurder is nadrukkelijk verantwoordelijk voor evt. ongelukken waarbij derden betrokken zijn (kinderen van buren etc). Huurder tekent hiervoor bij aankomst op het park.
 7. Het is Huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen, zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient Huurder de Beheerder hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat (verdere) schade wordt voorkomen.
 8. FranceComfort kan de hoogte van de watertemperatuur in zwembaden nooit garanderen, ook al is op de Website aangegeven dat zwembadverwarming aanwezig is bij het Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet gebruik kunnen maken van het zwembad als gevolg van een te lage watertemperatuur kan FranceComfort of Eigenaar derhalve niet door Huurder en/of Medereiziger(s) worden aangerekend.  

Onderhoud

 1. In vakantiehuizen met een tuin en of privé zwembad is regelmatig onderhoud nodig. In de regel is dit 1 tot 2 keer per week voor zwembaden en 1 keer per week voor de tuin. Huurder is verplicht om de onderhoudsmensen volledige toegang te geven indien nodig.
 2. Het is ten strengste verboden voor de Huurder of Medehuurders om de pomp en het filtersysteem van het zwembad en, indien aanwezig, het automatische irrigatiesysteem van de tuin te bedienen.

Verzekeringen

 1. Huurder wordt geadviseerd om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten.
 2. Huurder dient bij aanvang van zijn verblijf in het Vakantiehuis in bezit te zijn van een geldig Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering. 

Paspoort- en gezondheidsbepalingen

 1. Huurder en Medehuurders zijn zelf verantwoordelijk om de reis naar en van het park te organiseren.
 2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de geldende binnen- en buitenlandse in- en uitreisbepalingen, gezondheidsvoorschriften, paspoortvoorschriften en voorschriften voor het invoeren van huisdieren.
 3. Reis- en veiligheidsinformatie, reisbepalingen, gezondheidsinformatie en dergelijke kan Huurder vinden op de website van het Ministerie. Bovendien kunnen de Huurder en Medehuurders informatie krijgen bij de voor hen verantwoordelijke ambassades/consulaten.
 4. FranceComfort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten. Nalatigheid op dit vlak is geen geldige reden om de overeenkomst tussen de Huurder en FranceComfort te ontbinden.
 5. Alle boetes die u oploopt als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, waaronder ook de betaling van annuleringskosten, zijn voor rekening van Huurder.

Foto en video's

 1. FranceComfort maakt voor commerciële doeleinden foto’s en video opnames op de parken.
 2. Aan figuranten wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd.
 3. Indien een Huurder, Medehuurder of bezoeker toevallig op een foto en/of video staat wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden van de FranceComfort publicaties en internetsites kunnen geen rechten worden ontleend.

Faciliteiten

 1. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico.
 2. In de beschrijving van het Vakantiehuis op de website staat informatie over de faciliteiten die worden aangeboden. FranceComfort kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Vooral buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten gesloten zijn. In sommige gevallen zijn faciliteiten bij een Vakantiehuis verpacht aan derden, zodat FranceComfort en/of de beheerder geen dwingende invloed op de openingstijden hebben. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor een restaurant, bar, zwembad, supermarkt en animatie. Dit geldt eveneens voor vermelde faciliteiten in de omgeving zoals supermarkten, zwembaden, attracties, golfbaan, tennisbanen etc.
 3. Indien er geen kosten vermeld worden, betekent dit niet altijd dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn.
 4. FranceComfort verwerkt met grote zorgvuldigheid alle bij haar bekende gegevens over de aanwezigheid, kosten en de openingstijden van alle faciliteiten. FranceComfort kan niet instaan of aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke wijzigingen en daaruit voortvloeiende schade voor Huurder.
 5. Indien FranceComfort op de hoogte wordt gesteld van eventuele wijzigingen dan zullen deze direct verwerkt worden op de website.
 6. De meeste parken hebben een app waarop de faciliteiten en activiteiten worden vermeld.

Mindervaliden en gehandicapten

 1. Rolstoelgebruikers en gehandicapten verzoeken wij om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven aan welke eisen het Vakantiehuis dient te voldoen. Alleen op deze manier kunnen wij vaststellen of het gewenste Vakantiehuis kan worden aanbevolen.
 2. FranceComfort kan u hierin alleen adviseren en is niet aansprakelijk voor het niet voldoende geschikt en/of aangepast zijn van het Vakantiehuis.

Vaartuigen

 1. U kunt uw vaartuig in principe zonder problemen meenemen naar het buitenland. Wel moet het vaartuig voldoen aan de ter plaatse gestelde veiligheidseisen en dient u in het bezit te zijn van alle ter plaatse benodigde documenten.
 2. U dient zelf voor vertrek te informeren of het door u meegenomen vaartuig toegestaan is op het water waar u wilt gaan varen.
 3. Overleg vroegtijdig met FranceComfort of Beheerder of plaatsing op het park toegestaan is.
 4. FranceComfort is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die voortkomen uit het niet uitvoeren van vorenstaande.

Satelliet-tv en kabel-tv

 1. Vrijwel alle Vakantiehuizen hebben de beschikking over een satelliet- of kabel-tv.
 2. Dit houdt niet automatisch in dat (al) de programma's van uw thuisland te ontvangen zijn. Bij de beschrijving van het Vakantiehuis staat dit zo goed mogelijk omschreven.
 3. FranceComfort streeft ernaar om zoveel mogelijk internationale zenders beschikbaar te stellen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als dat in sommige gevallen niet of onvoldoende is.

Klachten

 1. Ondanks de zorg en de inspanning van FranceComfort kan Huurder van mening zijn dat er een gerechtvaardigde klacht is met betrekking tot het Vakantiehuis.
 2. De procedure is hierbij als volgt:
  1. Mocht het vakantiehuis niet aan de verwachtingen voldoen, meld dit dan onmiddellijk bij de beheerder. De Huurder dient eerst ter plaatse met de Beheerder tot een oplossing trachten te komen.
  2. Indien de Huurder en de Beheerder niet tot overeenstemming komen of de geconstateerde klacht kan niet ter plaatse met de Beheerder worden opgelost, dient de Huurder binnen 24 uur contact op te nemen met FranceComfort. FranceComfort zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de Huurder op te lossen mits deze oplossing redelijkerwijs haalbaar is en geen buitensporige kosten met zich meebrengt. Indien u FranceComfort niet binnen 24 uur op de hoogte stelt van het feit dat het vakantiehuis niet aan uw verwachtingen voldoet, verliest u het recht op schadevergoeding.
  3. Klachten die pas na het verstrijken van de huurperiode bij FranceComfort worden gemeld, worden niet meer in behandeling genomen.
 3. De Huurder dient FranceComfort te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met beheerder en FranceComfort en wederzijdse overeenstemming, vrijwaart FranceComfort, Eigenaar en Beheerder van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook.
 4. Mocht de klacht na Melding aan FranceComfort niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 2 weken na de verhuring schriftelijk, gemotiveerd en ondersteund met foto’s te worden ingediend bij FranceComfort. Na 2 weken verliest Huurder het recht om een klacht in te dienen.
 5. FranceComfort is in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van het Totaalbedrag.
 6. FranceComfort is niet aansprakelijk voor (extra) vervoers- en/of verblijfskosten onderweg.
 7. Indien Huurder zich niet houdt aan de termijnen en voorwaarden die zijn gesteld in dit artikel, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, één en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.

Aansprakelijkheid

 1. FranceComfort is uitsluitend verantwoordelijk/aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de boeking, behoudens overmacht of indien de fouten in de uitvoering te wijten zijn aan Huurder of de Eigenaar van het Vakantiehuis en behoudens kennelijke fouten of vergissingen op de Website van FranceComfort of andere kennisgevingen, onder kennelijke fouten of vergissingen in voormelde zin worden mede begrepen onjuistheden in teksten en foto’s.
 2. Gebreken in de bemiddelingsprestatie van FranceComfort dienen onverwijld aan FranceComfort gemeld te worden. Is er sprake van redelijkheid, dan dient er gelegenheid voor FranceComfort te zijn om in alle redelijkheid en billijkheid een oplossing aan te dragen. Wordt het melden van een gebrek opzettelijk nagelaten, dan vervalt alle aanspraak die de Huurder zou kunnen maken, als het voor FranceComfort mogelijk zou zijn geweest een billijke oplossing voor de Huurder aan te dragen.
 3. De Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. De aansprakelijkheid van FranceComfort beperkt zich uitdrukkelijk uitsluitend tot deze directe vermogensschade als door Huurder in een voorkomend geval geleden.

Geen aansprakelijkheid FranceComfort

 1. FranceComfort en het park kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van indirecte schade. Hieronder wordt onder andere begrepen: zaakschade, personenschade, gevolgschade en gederfde winsten.
 2. Wanneer er sprake is van een zogenaamde consumentenkoop zal deze beperking in geen enkel geval verder worden uitgevoerd dan wordt vermeld in artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. FranceComfort en het park aanvaarden geen aansprakelijkheid en geven u niet het recht om een vordering in te stellen tegen FranceComfort voor:
  1. Schade of letsel welke de Huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde vakantiewoning, in welke vorm dan ook. Hiervoor dient de Eigenaar verzekerd te zijn. Eigenaar heeft dit contractueel aan FranceComfort verklaard, te zijn.
  2. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, beschadiging van eigendommen van Huurder of Medehuurders of vergeten eigendommen tijdens of ten gevolge van een verblijf in het Vakantiehuis;
  3. Het onklaar geraken of buiten werking raken/stellen van technische apparatuur in het Vakantiehuis, het tijdelijke of gehele uitval van internet of storingen in en om het Vakantiehuis van water -en/of energiehuishouding, werkzaamheden zoals bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, werkzaamheden aan toegangs- en hoofdwegen, wegopbrekingen of andere activiteiten rondom het Vakantiehuis, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen of voor overige hinderlijke situaties en overlast binnen of buiten het Vakantiehuis. FranceComfort is niet bij machte dergelijke vormen van overlast stil te leggen c.q. te voorkomen.
  4. Het niet of ten dele uitvoeren van de Huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de Eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan FranceComfort afhankelijk is, nalatig blijven.
  5. Schade die ontstaat door besluiten van de overheid, binnenlandse ordeverstoringen, (terroristische) aanslagen, natuurgeweld, natuurrampen, overstromingen, kernrampen, stakingen, vakbondsacties, virus-uitbraken, ongelukken, geweldplegingen of ander onverwachte gebeurtenissen die buiten de invloedsfeer van FranceComfort liggen.
  6. Externe factoren als overmacht en bijzondere regionale factoren zoals de aanwezigheid van insecten, ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het Vakantiehuis, loslopende honden, gure weersomstandigheden of de toestand van de openbare weg of openbaar groen.
  7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 4. Huurder vrijwaart FranceComfort en het park voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Huurder, Medehuurders of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien uw verblijf niet in overeenstemming is met de Huurovereenkomst, kan Huurder recht hebben op schadevergoeding, tenzij de schade te wijten is aan de volgende oorzaken: - verwijtbaar handelen of nalaten van Huurder of Medehuurders; - onvoorzienbare of onvermijdelijke tekortkomingen van derden - onvermijdbare, buitengewone omstandigheden.
 2. Wanneer FranceComfort toch aansprakelijk mocht worden gesteld voor enigerlei schade, dan zal de aansprakelijkheid van FranceComfort steeds beperkt blijven tot maximaal het door de door Huurder betaalde Totaalbedrag van de betreffende boeking.
 3. FranceComfort is gerechtigd Huurder in voorkomend geval een alternatieve Vakantiehuis aan te bieden, weigert Huurder dit alternatieve Vakantiehuis dan komt Huurder geen enkele schadevergoeding toe.
 4. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen m.b.t. de aansprakelijkheid van FranceComfort in diverse gevallen is niet van toepassing wanneer er sprake is van opzet of bedrog aan de zijde van Huurder en/of Medehuurders.
 5. FranceComfort is niet aansprakelijk voor zover de Huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
 6. Het recht om schadevergoeding en/of compensatie te vorderen verjaart na twee maanden. De verjaringstermijn begint te lopen op de laatste dag van het verblijf zoals vastgelegd in de Huurovereenkomst.

App

Voor de app vragen we gebruik te maken van GPS zodat we 20 kilometer voor het eindpunt een pushbericht kunnen sturen om u te begeleiden naar uw eindbestemming. Uw locatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt of door ons bewaard.

Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de (te sluiten) Huurovereenkomst tussen FranceComfort en Huurder is het Nederlandse Recht van toepassing tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 2. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.
 3. FranceComfort behoudt zich het recht voor deze voorwaarden met effect voor de toekomst te allen tijde te veranderen, zonder verplicht te zijn dit aan de Huurder mede te delen. Op de website is steeds de actuele versie van de voorwaarden beschikbaar vanaf de datum dat deze van toepassing zijn. Door nog gebruik van de website te maken na het veranderen van de voorwaarden verklaart de Huurder akkoord te gaan met deze veranderingen.
 4. Deze voorwaarden bevatten afspraken tussen de Huurder en FranceComfort en vervangen alle voorafgaande afspraken, ongeacht of deze schriftelijk, elektronisch of mondeling zijn gedaan.
 5. Mocht een van de bovengenoemde bepalingen ineffectief zijn of worden, dan is deze ineffectiviteit niet van invloed op de overige bepalingen. De ineffectieve bepaling dient vervangen te worden door een bepaling die het beste aansluit bij de economische doeleinden van de bepaling die vervangen dient te worden.
 6. Contractpartij voor de Huurder is: FranceComfort BV, nl@francecomfort.com, 8271RD 25a, IJsselmuiden, KVK 65027965.
 7. Op de inhoud van publicaties van FranceComfort zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden FranceComfort niet.
 8. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.